Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło

Zapamiętaj


Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy?

Facebook Like Box
Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych.


Wpisany przez Karol Fritz
wtorek, 23 czerwiec 2015 21:23

Informuj, i uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szk nr 1 w Koninie odbdzie si 01.09.2015 roku o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Koninie.

Dyrektor Karol Fritz

 

Wpisany przez Karol Fritz
poniedziałek, 11 maj 2015 22:18

28 kwietnia 2015r. odby si Szkolny Konkurs Biologiczny. Najlepszy wynik uzyska Micha Flejszman ucze klasy IIIa.

Serdecznie gratulujemy!!!!!!!!!!!!!!!

 

środa, 22 kwiecień 2015 21:02

WYRӯNIENIE DLA JULKI KOBIERSKIEJ !!!!!!!!


20 kwietnia odbyo si podsumowanie X Powiatowych Obchodw Dnia Ziemi w Zespole Szk Ekonomiczno -Usugowych w ychlinie. Julka Kobierska z kl.II a otrzymaa wyrnienie w konkursie na album - "Bogactwa naturalne Ziemi"

GRATULUJEMY

 

środa, 25 marzec 2015 21:01

Cho kalendarzowa wiosna nadesza 21 marca, my postanowilimy przywita t astronomiczn-20 marca. Z tej okazji zorganizowalimy zabawy, tace, piewy i konkurencje sprawnociowe. A na koniec podziwialimy zamienie soca.

Wszystkim dzikujemy za udzia i zabaw :-)

yczymy piknych i wiosennych dni :-)

 

Wpisany przez Karol Fritz
wtorek, 24 marzec 2015 21:32

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM nr 4 w Koninie

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja do klas I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 odbywa si na podstawie:

- ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. ),

- rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczeglnych kryteriw uwzgldnionych w postpowaniu rekrutacyjnym, skadu i szczegowych zasad zada komisji rekrutacyjnej oraz postpowania uzupeniajcego ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 1942),

- Uchway Nr 279 Rady Miasta Konina z dn. 27 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriw obowizujcych w postpowaniu rekrutacyjnym do szk podstawowych i gimnazjw dla ktrych organem prowadzcym jest Miasto Konin,

- Zarzdzenia Nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Owiaty z dn. 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegowych terminw przyjmowania do publicznych szk na rok szkolny 2016/2017

W tym roku szkolnym rekrutacja do gimnazjw prowadzonych przez Miasto Konin bdzie prowadzona w systemie elektronicznym.

Na stronie internetowej https://naborg-kandydat.vulcan.net.pl/konin bd zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji.

Elektroniczna rekrutacja do klas I gimnazjum obejmuje absolwentw szkoy podstawowej.

SKADANIE ZGOSZE DO GIMNAZJUM

Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Miasto Konin przyjmuje si z urzdu dzieci zamieszkae w obwodzie danego gimnazjum oraz w dalszej kolejnoci na wniosek rodzicw (prawnych opiekunw), dzieci zamieszkae poza obwodem danego gimnazjum, jeli szkoa dysponuje wolnymi miejscami.

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze wzgldu na swoje miejsce zamieszkania, maj zapewnione miejsce i s przyjmowani na podstawie zgoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postpowania rekrutacyjnego.

SKADANIE WNIOSKW KANDYDATW DO GIMNAZJW NA WOLNE MIEJSCA

Dzieci zamieszkae poza obwodem danego gimnazjum s przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postpowania rekrutacyjnego. Postpowanie przeprowadza si na wolne miejsca, na podstawie kryteriw zawartych w Uchwale Nr 279 Rady Miasta Konina z dn. 27 stycznia 2016 r. :

1) rodzestwo kandydata realizuje obowizek szkolny w gimnazjum o przyjcie do ktrego ubiega si kandydat ? 8 pkt.;

2) dogodne pooenie gimnazjum, o przyjcie do ktrej ubiega si kandydat , wzgldem miejsca pracy jednego z rodzicw ( opiekunw prawnych) kandydata ? 4 pkt.;

3) w obwodzie gimnazjum zamieszkuj krewni kandydata wspierajcy rodzicw (opiekunw prawnych) w zapewnieniu mu naleytej opieki? 3 pkt.;

Postpowanie rekrutacyjne przeprowadza si na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) kandydata. Wniosek o przyjcie do gimnazjum zawiera list wybranych gimnazjw, uoonych
w kolejnoci od najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku mona wskaza nie wicej ni trzy gimnazja. Wniosek o przyjcie do klasy pierwszej gimnazjum naley skada w terminie
od 23.05.2016 r. do 10.06.2016 r. do dyrektora gimnazjum, ktre jest najbardziej preferowane (wybrane na pierwszym miejscu).

Wniosek generuje system elektroniczny.

Uwaga! Dla uczniw zainteresowanych wyborem klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego w Gimnazjum nr 6 lub klasy dwujzycznej w Gimnazjum nr 3 ? skadanie wnioskw o przyjcie do klasy pierwszej w terminie od 04.05.2016 do 18.05.2016 r.
W terminie od 20 do 25 maja 2016 r. przeprowadzone zostan prby sprawnoci fizycznej dla uczniw zainteresowanych wyborem klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego w Gimnazjum nr 6 lub sprawdzian predyspozycji jzykowych do klasy dwujzycznej w Gimnazjum nr 3.

UWAGA! Nabr kandydatw o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziaw integracyjnych odbywa si na podstawie indywidualnego zgoszenia rodzica.

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowizani s zoy wniosek oraz aktualne orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego wydane przez poradni psychologiczno-pedagogiczn do dyrektora szkoy.

Gimnazja z oddziaami integracyjnymi:

Gimnazjum nr 2 ? ul. Krysztaowa 3

Gimnazjum nr 3 ? ul. Fikusowa 8

TERMINY POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTPOWANIA UZUPENIAJCEGO, A TAKE TERMINY SKADANIA DOKUMENTW
DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJW

Lp.

Rodzaj czynnoci

Termin w postpowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postpowaniu

rekrutacyjnym

uzupeniajcym

1.

Zoenie wniosku o przyjcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzajcymi spenianie przez kandydata warunkw
lub kryteriw branych pod uwag
w postpowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2016 r.

do 10 czerwca 2016 r.

od 25 lipca 2016 r.

do 26 lipca 2016 r.

od 4 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.

do gimnazjw przeprowadzajcych

prby sprawnoci

fizycznej lub sprawdzian

predyspozycji

jzykowych

2.

Przeprowadzenie prb sprawnoci

fizycznej

od 20 maja 2016 r.

do 25 maja 2016 r.

od 27 lipca 2016 r.

do 28 lipca 2016 r.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu

predyspozycji jzykowych

4.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw, ktrzy uzyskali pozytywne wyniki prb sprawnoci

fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji jzykowych

do 2 czerwca 2016 r.

29 lipca 2016 r.

5.

Uzupenienie wniosku o przyjcie do gimnazjum o wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej oraz o zawiadczenie
o wynikach sprawdzaniu

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisj rekrutacyjn wnioskw o przyjcie do gimnazjw
i dokumentw potwierdzajcych spenianie przez kandydata warunkw lub kryteriw

branych pod uwag w postpowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczcego komisji rekrutacyjnej czynnoci, o ktrych mowa w art. 20 ust.
7 ustawy

do 1 lipca 2016 r.

do
1 sierpnia 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2016 r.

do
18 sierpnia 2016 r.

(jeden dzie po rozpatrzeniu odwoania od rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej; termin wynika
z art. 20zc ustawy

o systemie owiaty)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjcia w postaci przedoenia oryginau wiadectwa ukoczenia szkoy podstawowej i oryginau zawiadczenia
o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostay one zoone w uzupenieniu wniosku
o przyjcie do gimnazjum

do 20 lipca 2016 r.

do
22 sierpnia 2016 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomoci przez komisj rekrutacyjn listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych

do 22 lipca 2016 r.

do
24 sierpnia 2016 r.


POSTPOWANIE ODWOAWCZE

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomoci listy kandydatw przyjtych i kandydatw nieprzyjtych, rodzic kandydata moe wystpi do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzdzenie uzasadnienia odmowy przyjcia kandydata do danej szkoy.

Uzasadnienie sporzdza si w terminie 5 dni od dnia wystpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjcia, w tym najnisz liczb punktw, ktra uprawniaa do przyjcia, oraz liczb punktw, ktr kandydat uzyska w postpowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata moe wnie do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoy lub publicznej placwki odwoanie od rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoy lub publicznej placwki rozpatruje odwoanie od rozstrzygnicia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwoania. Na rozstrzygnicie dyrektora szkoy suy skarga do sdu administracyjnego. 

Wpisany przez Magorzata echtaska
poniedziałek, 16 marzec 2015 19:51

WITO LICZBY ?

W dniu 10 marca 2015 odby si dwuetapowy konkurs matematyczny ?Liczba Pi w gowie tkwi?.

W pierwszym etapie uczestnicy rozwizywali zadania matematyczne, a w drugim ? quiz o liczbie Pi.

W dniu 12 marca 2015 uczniowie wzili udzia w szkolnym turnieju zagadek, rebusw, amigwek, ukadanek i zada matematycznych z liczb Pi.

Podsumowanie WITA LICZBY ?

I MIEJSCE ? KRZYSZTOF PIASKOWSKI / KLASA IIA

II MIEJSCE ? OLIWIA SZADKOWSKA / KLASA IIA

III MIEJSCE ? JULIA KOBIERSKA I ANNA SILNA / KLASA IIA

Brawo dla uczniw klasy IIA!

Gratulujemy i yczymy wielu sukcesw matematycznych!!!!!!!!!

M. echtaska, M. Bidziska

 

środa, 11 marzec 2015 08:46

Klasa Ia na czele z Karin Dbowsk prosi o pomoc dla starszych psw ze schroniska w Koninie.

Bardzo potrzebna jest karma w puszkach dlatego, e starszym psiakom trudno jest je such karm.

Prosimy o wsparcie :-)

Wszystkich chtnych (z puszkami;)) zapraszamy do klasy Ia i pani Elizy Bukowskiej.

 

poniedziałek, 02 marzec 2015 09:10

W dniu 13 lutego odbya si u nas w gimnazjum impreza pt. "Potyczki na wesoo".

Celem tego spotkania byo pokazanie naszym modszym kolegom i koleankom, e gimnazjum nie jest straszne i moe by przyjemnym miejscem do nauki i zabawy.

Wszyscy bawili si wietnie. By taniec zumby, quiz, rozgrywki na Xboxie oraz mnstwo konkurencji sportowych i plastycznych.

Wszystkim dzikujemy za udzia!!!

Szczeglnie dzikujemy Szstoklasistom oraz Pani Edycie Kotkowskiej za przybycie :-)

Do zobaczenia wkrtce!!!

 

niedziela, 01 marzec 2015 18:14

1 marca w koniskim parku im. Fryderyka Chopina odby si I BIEG upamitniajcy ONIERZY WYKLTYCH. W biegu wzio udzia 130 uczestnikw. Nasze Gimnazjum reprezentowali Mateusz Musiaek i Rafa Stolarski.

W kategorii Gimnazjw I MIEJSCE ZAJʣO GIMNAZJUM NR 4!!

GRATULUJEMY!!!!!!!!

 

czwartek, 26 luty 2015 12:22

HARMONOGRAM OTWARCIA BOISKA ?ORLIK?

PONIEDZIAEK 14: 30 ? 21: 30

WTOREK 14 :30 ? 21 :30

RODA 15: 00 ? 21: 30

CZWARTEK 15 :00 ? 21 :30

PITEK 14: 30 ? 21: 30

SOBOTA NIECZYNNE

NIEDZIELA 15: 30 ? 21: 30

animatorzy - Jakub Koszela, Arkadiusz Gaudyn

 

Strona 7 z 18

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»