Logowanie
Nazwa uĹźytkownika

Hasło

Zapamiętaj


Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy?

Facebook Like Box

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM nr 4 w Koninie

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja do klas I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na podstawie:

-  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. ),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad zadań komisji rekrutacyjnej oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 1942),

-  Uchwały Nr 279 Rady Miasta Konina z dn. 27 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin,

-   Zarządzenia Nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017

W tym roku szkolnym rekrutacja do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Konin będzie prowadzona w systemie elektronicznym.

Na stronie internetowej https://naborg-kandydat.vulcan.net.pl/konin będą zamieszczane istotne informacje na temat rekrutacji.

Elektroniczna rekrutacja do klas I gimnazjum obejmuje absolwentów szkoły podstawowej.

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ DO GIMNAZJUM

Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Miasto Konin przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danego gimnazjum oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danego gimnazjum, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

UWAGA! W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

SKŁADANIE WNIOSKÓW KANDYDATÓW DO GIMNAZJÓW NA WOLNE MIEJSCA

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danego gimnazjum są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie kryteriów zawartych w Uchwale Nr 279 Rady Miasta Konina z dn. 27 stycznia 2016 r. :

1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w gimnazjum o przyjęcie do którego ubiega się kandydat ? 8 pkt.;

2) dogodne położenie gimnazjum, o przyjęcie do której ubiega się kandydat , względem miejsca pracy jednego z rodziców ( opiekunów prawnych) kandydata ? 4 pkt.;

3) w obwodzie gimnazjum zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki? 3 pkt.;

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) kandydata. Wniosek o przyjęcie do gimnazjum zawiera listę wybranych gimnazjów, ułożonych
w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. We wniosku można wskazać nie więcej niż trzy gimnazja. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum należy składać w terminie
od 23.05.2016 r. do 10.06.2016 r. do dyrektora gimnazjum, które jest najbardziej preferowane (wybrane na pierwszym miejscu).

Wniosek generuje system elektroniczny.

Uwaga! Dla uczniów zainteresowanych wyborem klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego w Gimnazjum nr 6 lub klasy dwujęzycznej w Gimnazjum nr 3 ? składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie od 04.05.2016 do 18.05.2016 r.
W terminie od 20 do 25 maja 2016 r. przeprowadzone zostaną próby sprawności fizycznej dla uczniów zainteresowanych wyborem klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego w Gimnazjum nr 6 lub sprawdzian predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w Gimnazjum nr 3.

UWAGA! Nabór kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia rodzica.

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydata o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zobowiązani są złożyć wniosek oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły.

Gimnazja z oddziałami integracyjnymi:

Gimnazjum nr 2 ? ul. Kryształowa 3

Gimnazjum nr 3 ? ul. Fikusowa 8

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2016 r.

do 10 czerwca 2016 r.

od 25 lipca 2016 r.

do 26 lipca 2016 r.

 

od 4 maja 2016 r.

do 18 maja 2016 r.

do gimnazjów przeprowadzających

próby sprawności

fizycznej lub sprawdzian

predyspozycji

językowych

2.

Przeprowadzenie prób sprawności

fizycznej

od 20 maja 2016 r.

do 25 maja 2016 r.

od 27 lipca 2016 r.

do 28 lipca 2016 r.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu

predyspozycji językowych

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności

fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych

do 2 czerwca 2016 r.

29 lipca 2016 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
o wynikach sprawdzaniu

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r.

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjów
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust.
7 ustawy

do 1 lipca 2016 r.

do
1 sierpnia 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2016 r.

do
18 sierpnia 2016 r.

(jeden dzień po rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; termin wynika
z art. 20zc ustawy

o systemie oświaty)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach sprawdzaniu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do gimnazjum

do 20 lipca 2016 r.

do
22 sierpnia 2016 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 22 lipca 2016 r.

do
24 sierpnia 2016 r.


POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.